REKISTERISELOSTE


HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä
Sinetti Yrityspalvelut Oy
Lönnrotintie 14 D
09220 LOHJA
www.sinetti.net

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Rekisteriä koskeviin kysymyksiin vastaa Heidi Tiainen osoitteessa,
Lönnrotintie 14 D, 09220 LOHJA. e-mail: heidi.tiainen@sinetti.net.

Rekisterin nimi
Sinetti Yrityspalvelut asiakasrekisteri, jäljempänä ”rekisteri”

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, kehittäminen ja analysointi sekä asiakasviestintä, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Tähän sisältyy taloushallinnon palveluita (mm. palkanlaskentapalvelut, kirjanpitopalvelut jne.) sekä näihin liittyviä erilaisia lisäarvopalveluita.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan / asiakasyrityksen perustiedot kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, henkilötunnus, verotustiedot, pankkitili, palkkatiedot ja mahdolliset ulosottotiedot.

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot, asiakastyytyväisyyteen liittyvät tiedot sekä markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyvät tiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakassuhteeseen perustuva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan syntyy, kun rekisteröity tekee tilitoimiston kanssa toimeksiantosopimuksen. Asiakasrekisterin tiedot saadaan suoraan asiakasyrityksen vastuuhenkilöltä / -henkilöiltä itseltään tai asiakasyritysten tietoja käsitteleviltä viranomaisilta, kuten Patentti- ja Rekisterihallituksesta ja Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan asiakassuhteen aikana.

Rekisteriin voidaan merkitä myös henkilötietoja sellaisista henkilöistä, joihin Sinetti Yrityspalvelut pyrkii luomaan asiakassuhteen tai on aloittamassa asiakassuhdetta. Nämä tiedot saadaan osana päivittäistä liiketoimintaa, rekisteröidyltä itseltään tai vaihtoehtoisesti rekisteritietoa tarjoavilta yrityksiltä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muilla teknisillä sekä hallinnollisilla tietoturvatoimilla.

Tarkastus-, Korjaus- ja Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.